ICO (Initial Coin Offering)

ICO là viết tắt của Initial Coin Offering. Đó là một sự kiện, đôi khi được gọi là ‘crowdsale’, khi một công ty phát hành tiền điện tử riêng của mình với mục đích tài trợ. Nó thường phát hành một số lượng nhất định token mã hóa và sau đó bán những token này cho đối tượng mục tiêu của nó, thông thường nhất để đổi lấy Bitcoin, nhưng cũng có thể là tiền.